ამიერიდან ყაზარმებში ქალებს და კაცებს ერთად დააწვენენ