„პატრიარქი ღორია... ადებილებს ხალხს, დედა მოუ**ნა საქართველოს“