ზოდიაქოს 4 ნიშანი, რომელიც სიღარიბეში არასოდეს მოკვდება

შე­საძ­ლოა, ყვე­ლა ადა­მი­ანს ჰა­ვა­ის კუნ­ძუ­ლებ­ზე დი­დე­ბუ­ლი პენ­ტჰა­უ­სის ყიდ­ვა არ სურ­დეს, მაგ­რამ ფი­ნან­სუ­რი სტა­ბი­ლუ­რო­ბის­კენ ნამ­დვი­ლად ყვე­ლა მი­ილ­ტვის."თუ ღა­რი­ბად და­ი­ბა­დე­ბი შენი ბრა­ლი არ არის, მაგ­რამ თუ ღა­რი­ბი მოკ­ვდე­ბი, ეს უკვე შენი ბრა­ლია" - ეს სი­ტყვე­ბი Apple-ის თა­ნა­დამ­ფუძ­ნე­ბელს, სტივ ჯობს ეკუთ­ვნის. მარ­თა­ლია, შრო­მა მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია, მაგ­რამ, შე­საძ­ლოა, გამ­დიდ­რე­ბი­სას ბე­დის­წე­რამ (რო­გორც ხში­რად ეძა­ხი­ან, ფორ­ტუ­ნამ) გა­დამ­წყვე­ტი როლი ითა­მა­შოს. გთა­ვა­ზობთ იმ ნიშ­ნე­ბის ჩა­მო­ნათ­ვალს, რომ­ლე­ბიც სი­ღა­რი­ბე­ში არას­დროს და­ი­ხო­ცე­ბი­ან:

1. ქალ­წუ­ლი

სხვა ნიშ­ნებ­თან შე­და­რე­ბით, ქალ­წუ­ლი ყვე­ლა­ზე რა­ცი­ო­ნა­ლუ­რია და კრი­ტი­კულ სი­ტუ­ა­ცი­ებ­შიც კი ცივი გო­ნე­ბით მოქ­მე­დებს. მას აქვს დის­ციპ­ლი­ნა, ახა­სი­ა­თებს გეგ­მი­უ­რო­ბა და არას­დროს უხ­ვევს გზი­დან. იგი მიდ­რე­კი­ლია სტა­ბი­ლუ­რო­ბის­კენ, ამი­ტომ რო­გორც კი ფუ­ლის შოვ­ნას იწყებს, ინა­ხავს ან გო­ნივ­რუ­ლად აბან­დებს მას. გამ­დიდ­რე­ბა­ში ქალ­წულს თა­ვი­სი პერ­ფექ­ცი­ო­ნიზ­მიც ეხ­მა­რე­ბა. ბო­ლოს და ბო­ლოს, ის უიშ­ვი­ა­თე­სი გა­მო­ნაკ­ლი­სია, რო­მე­ლიც არას­დროს და­ი­წუ­წუ­ნებს ბევ­რი სა­მუ­შაო მაქ­ვსო, უბ­რა­ლოდ, თავს ჩახ­რის და საქ­მეს შე­უდ­გე­ბა.

2. მო­რი­ე­ლი

ქა­რიზ­მა­ტუ­ლი მო­რი­ე­ლე­ბის შე­ჩე­რე­ბა შე­უძ­ლე­ბე­ლია! ისი­ნი ყო­ველ­თვის იღე­ბენ სა­სურ­ველ შე­დეგს. ეს ნი­შა­ნი ად­ვი­ლად მდიდ­რდე­ბა, მაგ­რამ რის­კის სიყ­ვა­რუ­ლის გამო, ხში­რად სწრა­ფად­ვე კარ­გავს ქო­ნე­ბას, თუმ­ცა, აქვე უნდა ით­ქვას, რომ ყო­ველ­თვის იბ­რუ­ნებს უწინ­დელ მდგო­მა­რე­ო­ბას ან უკე­თეს რე­ა­ლო­ბას იქ­მნის. მო­რი­ე­ლე­ბი ადა­მი­ა­ნებს ან ნუს­ხა­ვენ, ან აში­ნე­ბენ - ასე ახერ­ხე­ბენ მათ მარ­თვას. მო­რი­ელს ბრწყინ­ვა­ლე ალღო აქვს, რო­მელ­საც აქ­ტი­უ­რად იყე­ნებს საქ­მე­ში. ყო­ვე­ლი­ვე ზე­მოხ­სე­ნე­ბუ­ლის გარ­და, მო­რი­ე­ლებს ახა­სი­ა­თებთ ცნო­ბის­მოყ­ვა­რე­ო­ბა, რაც ხში­რად უბიძ­გებთ ინ­ფორ­მა­ცი­ის შეგ­რო­ვე­ბი­სა და ექ­სპე­რი­მენ­ტე­ბის­კენ. 21-ე სა­უ­კუ­ნე­ში კი არა­ფე­რი გამ­დიდ­რებს ისე, რო­გორც სა­ჭი­რო ინ­ფორ­მა­ცი­ის ფლო­ბა და მისი სწო­რად გა­მო­ყე­ნე­ბა... გა­ნაგ­რძეთ კი­თხვა