ქალბატონი მაგდას ცოდვა (თანამედროვე ქართული მოთხრობა)